[ Đăng nhập ]  
                
                     
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(14/05/2018)
Thứ 3
(15/05/2018)
Thứ 4
(16/05/2018)
Thứ 5
(17/05/2018)
Thứ 6
(18/05/2018)
Thứ 7
(19/05/2018)
Chủ nhật
(20/05/2018)
Phó Cục trưởng
Lê Đình Thơm
09:00  Họp phòng QLBVR

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVR
Địa điểm: Phòng 401
Thành phần tham dự: Phòng QLBVR
13:30  Họp theo lịch của TCT về Dự án ĐTCB

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: P. 301
Thành phần tham dự:
Làm việc tại cơ quan

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Dự họp với Tổng cục QLĐĐ theo lịch của LĐTC

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVRPhòng (A. Hải)
Địa điểm: Bộ TNMT
Thành phần tham dự: Theo Giấy mời
13:30  Họp với Tổng cục Thống kê theo lịch của LĐTC

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVRPhòng (A. Hải)
Địa điểm: Bộ KHĐT
Thành phần tham dự: Theo Giấy mời
08:00  Toạ đàm 45 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: KS La Thành
Thành phần tham dự: Theo GM
13:00  Hội thảo góp ý dự thảo NĐ về Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: KS La Thành
Thành phần tham dự: Theo Giấy mời
08:00  Hội thảo góp ý dự thảo NĐ về vử lý VPHC trong LN

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm: KS La Thành
Thành phần tham dự: Theo Giấy mời
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com