[ Đăng nhập ]  
                
                     
Họ tên/ Chức vụ Thứ 2
(16/04/2018)
Thứ 3
(17/04/2018)
Thứ 4
(18/04/2018)
Thứ 5
(19/04/2018)
Thứ 6
(20/04/2018)
Thứ 7
(21/04/2018)
Chủ nhật
(22/04/2018)
Phó Cục trưởng
Lê Đình Thơm
08:30  Họp theo lịch của Phó TCT Nguyễn Bá Ngãi

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVR
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Phòng QLBVR
Công tác địa phương

Đơn vị chủ trì:
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp thao lịch của Lãnh đạo TC

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVR
Địa điểm:
Thành phần tham dự:
08:30  Họp theo lịch của Phó TCT Nguyễn Bá Ngãi

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVRPhòng (A. Hải)
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Phòng QLBVR (Hải, Truyền)
08:30  Hội thảo theo dõi DBR sử dụng MTB

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVRPhòng (A. Hải)
Địa điểm: KS. Bảo Sơn
Thành phần tham dự: Phòng QLBVR (Hải, Hùng)
13:15  Họp theo lịch của Phó TCT Nguyễn Bá Ngãi

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVRPhòng (A. Hải)
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Phòng QLBVR (Hải, Truyền)
14:30  Họp về NĐ thi hành Luật LN (Nội dung giao rừng, cho thuê rừng)

Đơn vị chủ trì: Phòng QLBVR (Tuyến, Truyền)
Địa điểm:
Thành phần tham dự: Theo lịch của LĐTC
 
 
 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG PHẦN MỀM LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO - BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CỤC KIỂM LÂM
Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com